voorwaarden & Privacy

Wij hechten veel waarde aan privacy

privacy statement

Privacy De Hardloopwinkel

De Hardloopwinkel gevestigd in Bodegraven, Den Haag, Leiden, Noordwijkerhout en Rotterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Hardloopwinkel behandelt jouw gegevens strikt vertrouwelijk. Wanneer De Hardloopwinkel bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten derden inschakelt (bijvoorbeeld voor het verzenden van de digitale nieuwsbrieven), verwerken deze derden jouw persoonsgegevens in de hoedanigheid van bewerker voor De Hardloopwinkel en heeft De Hardloopwinkel de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens voldoende beveiligd zijn. Uitsluitend indien De Hardloopwinkel hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Nieuwsbrieven

Wanneer je je hebt aangemeld voor een van de digitale nieuwsbrieven van De Hardloopwinkel verwerken wij daarvoor je naam en je e-mailadres. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je jezelf uitschrijven via de in de nieuwsbrieven aangegeven wijze. Wij bewaren jouw inschrijving en jouw contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen.

website

Dit is de website van De Hardloopwinkel. Alle gegevens die je ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor uitsluitend interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Als je ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via De Hardloopwinkel website / Facebook of Twitter te publiceren, geef je ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door jou opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot De Hardloopwinkel website, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij De Hardloopwinkel en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op De Hardloopwinkel site vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Prijzen, aanbiedingen en acties

De meeste aanbiedingen die op De Hardloopwinkel site staan vermeld, zijn verkrijgbaar in alle De Hardloopwinkels en in de webshop. Op de site vindt je een overzicht van De Hardloopwinkels in Nederland. De Hardloopwinkel behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds aan te passen en aanbiedingen in te trekken.

De aanbiedingen uit onze actie-flyers zijn geldig in de vermelde actieperiode of tot zolang de voorraad strekt. De aanbiedingen uit onze actieflyer zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen, zoals reeds afgeprijsde artikelen. Niet alle in de folder afgebeelde producten zijn bij iedere De Hardloopwinkel of online verkrijgbaar. Prijswijzigingen en afwijking in afbeelding voorbehouden. De Hardloopwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of zetfouten.

Informatie via De Hardloopwinkel website

De informatie die je op De Hardloopwinkel site aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De informatie op De Hardloopwinkel site wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld. Indien je fouten op De Hardloopwinkel site aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat je ons dat meldt. De Hardloopwinkel site bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. De Hardloopwinkel kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Ruilen in de winkels

Omruilen bij De Hardloopwinkel is mogelijk binnen 14 dagen, met de originele aankoopbon. Omruilen van online aankopen in de webshop is NIET mogelijk. Het artikel moet compleet en ongebruikt zijn, voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat verkeren en in de fabrieksverpakking zitten. Er wordt geen geld teruggegeven/restitutie verleend. Wel geven wij eventueel een tegoedbon (alleen in de winkel) die onbeperkt geldig is.

DE 30 DAGEN RETOURGARANTIE BIJ SCHOENEN

Mocht binnen 30 dagen na aanschaf blijken, dat je nieuwe door ons in de winkel geadviseerde hardloopschoenen om wat voor reden dan ook toch niet de juiste keuze waren, dan kun je deze schoenen kosteloos eenmalig omruilen tegen een ander paar vergelijkbare schoenen. Dit geldt niet voor hardloopschoenen die in de aanbieding of online in onze webshop zijn gekocht. Ons advies en de loopanalyse zorgen voor de garantie. Je moet de originele kassabon overhandigen, er wordt geen contant geld teruggegeven/restitutie verleend, omruilen kan alleen in De Hardloopwinkel waar je ze gekocht hebt.

Onze Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. De Hardloopwinkel: De Hardloopwinkel heeft vijf vestigingen, die ieder zelfstandig deze voorwaarden toepassen. Een overeenkomst is slechts met één vestiging. De Hardloopwinkel Den Haag bekend bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27139003, De Hardloopwinkel Bodegraven bekend bij de Kamer van Koophandel bekend onder dossiernummer 27266908. De Hardloopwinkel Leiden
bekend bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28099365. De Hardloopwinkel Rotterdam bekend bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54485606. De Hardloopwinkel Noordwijkerhout bekend bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51665646. Hieronder wordt gesproken over De Hardloopwinkel. Hiermee wordt bedoeld de betreffende van de vijf bovenstaande vestigingen, met welke de klant de overeenkomst is aangegaan.

1.2. Klant: degene, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met De Hardloopwinkel.

1.3. Website: www.dehardloopwinkel.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van De Hardloopwinkel zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor De Hardloopwinkel alleen bindend indien en voor zover deze door De Hardloopwinkel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. De Hardloopwinkel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft De Hardloopwinkel het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.2. Aanbiedingen van De Hardloopwinkel zijn geldig voor de op de website, flyer of poster aangegeven termijn.

3.3 Op aanbiedingen gelden geen extra kortingen.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Uitsluitend ten aanzien van consumenten geldt : Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voor niet-consumenten geldt: Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Alle prijzen in de winkel en op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd / teamkleding (producten leveren op rekening)

5.1. Indien klant het aanbod volgens offerte heeft aanvaard, bevestigt De Hardloopwinkel onverwijld via e-mail de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

5.2. Zodra de betaling door De Hardloopwinkel is ontvangen, stuurt De Hardloopwinkel de producten zo spoedig mogelijk toe.

5.3. Klant dient aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame.

5.4. De Hardloopwinkel is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

5.5. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt De Hardloopwinkel contact met u op.

5.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

5.8. De klant kan een product ruilen binnen 14 dagen met aankoopbon. Schoenen die geruild willen worden zonder doos kunnen niet geruild worden. De producten mogen geen zichtbare gebruiksschade hebben.

5.9 Hardloopwinkel staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik door Klant van de goederen, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst nader is afgesproken.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle aan klant geleverde en te leveren goederen blijven eigendom van Hardloopwinkel, totdat klant voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens enige overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van goederen en voor de bearbeiding van die goederen, alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bearbeiden van bedoelde goederen. De in dit lid bedoelde goederen kunnen door klant niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door Klant worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hardloopwinkel.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Tenzij anders aangegeven, zijn vorderingen van Hardloopwinkel direct opeisbaar en dient voorafgaande aan het leveren van de goederen te worden betaald.

7.2. De door klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na levering op factuur van de goederen te worden voldaan.

7.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.5. In bovenstaande gevallen heeft De Hardloopwinkel voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van De Hardloopwinkel vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met De Hardloopwinkel.

8.2. De totale aansprakelijkheid van De Hardloopwinkel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

8.3. Aansprakelijkheid van De Hardloopwinkel jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.2 Genoemde gevallen rust op De Hardloopwinkel jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

8.3 Genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Hardloopwinkel.

8.4. De aansprakelijkheid van De Hardloopwinkel jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant De Hardloopwinkel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Hardloopwinkel ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Hardloopwinkel in staat is adequaat te reageren.

8.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Hardloopwinkel meldt.

8.7. Klant vrijwaart De Hardloopwinkel voor alle aanspraken van derden.

Artikel 9. Overmacht

9.1. De Hardloopwinkel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van De Hardloopwinkel en of derden die De Hardloopwinkel voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.

Artikel 10. Garantie

10.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

10.2 Bij defecte producten dient de klant binnen drie maanden terug te gaan naar de winkel met het betreffende product. De klant moet een aankoopbon overleggen.

Artikel 11. Reclame

11.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van viertien dagen na ontdekking hiervan, De Hardloopwinkel in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van De Hardloopwinkel.

11.2. Indien De Hardloopwinkel de reclame gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.

11.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

11.4. Reclame schort verplichtingen van klant niet op.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Klant verleent De Hardloopwinkel door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig, voor zover deze dwingendrechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door klant opgegeven persoonsgegevens. Hardloopwinkel treft alsdan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – juist en nauwkeurig zijn en waarborgt klant een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving terzake de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens zal De Hardloopwinkel uitsluitend verwerken voor haar eigen marketingactiviteiten en commerciële doeleinden alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en commerciële doeleinden van die derden, die ten behoeve van De Hardloopwinkel diensten verrichten en/of duurzaam met De Hardloopwinkel samenwerken. Klant kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden met het oog op werving voor commerciële en charitatieve doelen, daartegen bij De Hardloopwinkel te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. In geval van verzet zal De Hardloopwinkel maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.

12.3 Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. Contact gegevens Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Voor vragen met betrekking tot alle winkels kunt u terecht bij: De Hardloopwinkel Nederland,  Schoolstraat 33, 2511 AW  Den Haag.

Kom langs in een van onze winkels

0